یک کارآمد استراتژی کتاب

نویسنده در این کتاب تعریف دقیقی از دانش تاریخی و آنچه ما بهعنوان تاریخ میشناسیم ارائه میدهد و جانبداری مورخان را دقیق و استادانه نقد میکند. او خواننده را قانع میکند که با پرورش این عادتها در خود، به انسان بهتری تبدیل خواهد شد. با کار سخت، طرز فکر درست و خودانضباطی بر این چالشها غلبه کرد و به تنها فردی تبدیل شد که دوره آموزشی نیروهای ویژه را در سه شاخه مختلف ارتش پشت سر گذاشت. کتاب سه بخش دارد. با خواندن کتاب درمییابیم که انسان توانایی رشد، ازسرگیری زندگی و حتی کمک به دیگران را برای گذر از درد و رنج دارد. آنها به زبانی زیبا و دلانگیز درباره مسائل مهم زندگی صحبت میکنند. او میگوید بیپولی میتواند مزیت باشد؛ چون ما را وامیدارد که به روشها و ایدههای مفید و نوآورانه روی آوریم. هرچند به نظر میرسد ما در بهترین برهه تاریخ بشری زندگی میکنیم، منسون تأکید میکند که اوضاع خیلی هم خراب است: گرمایش زمین، دولتهای فاسد، اقتصادهای درحال فروپاشی و نیز این حقیقت که آدمها چقدر زود میرنجند. این کتاب برای هرکسی که بهدنبال افزودن نیرویی محرک به زندگی روزمرهاش است، مناسب است.

این کتاب کلاسیک به خواننده یاد میدهد که چطور جزئیات گاه آزاردهنده زندگی را نادیده بگیرد. البته هدف واینر چاک فراتر از این است: او به خواننده کمک میکند تا رؤیاهایش را عملی کند و در این مسیر از رسانههای اجتماعی بهره بگیرد. آنها باید به گونه ای قرار بگیرند که اسامی روی هر طلسم قلب طلسم دیگر را لمس کند. در این کتاب، رابینز حمایتهای گستردهای را که در طول زندگی از دیگران دریافت کردهایم، به یادمان میآورد. سرانجام آنها کلاس درس پایانی را برگزار میکنند: درسهایی درباب اینکه چطور خوب زندگی کنیم! چکیده آنچه از این کتاب فرامیگیرید، در این گزیده از کتاب آمده است: فکر خوب عمل خوب میآفریند. او معتقد است که موانع پیش روی ما معمولا نه دیگران و نه اوضاع پیرامونی است؛ بلکه طرز فکر و افکار منفی خود ماست که ما را به عقب میراند. مانسون از ارتباط میان انسان با پول، سرگرمی و اینترنت میگوید و از اینکه همه این چیزهای خوب در اندازه زیاد میتوانند به ما آسیب بزنند. افراد مذهبی، به دنیای ماورا اعتقاد دارند. کتاب ما را تشویق میکند که با خودمان روراستتر باشیم و با دنیای پیرامونمان ارتباط برقرار کنیم.

بیشاب ابزار موردنیاز را برای غلبه بر محدودیتهایی که برای خودمان متصور هستیم و سپس رهاسازی و رسیدن به بهترینِ خودمان در اختیارمان میگذارد. ازجمله این تمرینها کنارآمدن با این حقیقت است که کامل نیستیم و نیز اِعمال تغییراتی کوچک مانند رویارویی با یک مشکل و نه بیشتر در آن واحد. این کتاب که پیش از «دیگه عذرخواهی نکن دختر» منتشر شد، درباره دروغهایی است که بیشتر زنان به آنها باور دارند. طلسم کلمهای یونانی τέλεσμα (telesma) است به معنی «تکمیل، آیین مذهبی، پرداخت»، که از طریق عربی طلسم (طلسم، جمع: طلاسم) وارد فارسی شدهاست. بابی بونز، ستاره رادیو و تلویزیون آمریکا، در این کتاب توضیح میدهد که شکست چگونه باعث رشد میشود. اگر بهدنبال راهنمایی برای ارتقای کسبوکارتان به جایگاهی رفیع هستید، این کتاب را از دست ندهید. کتاب خودت را به فنا نده که رویکردی روحبخش درباره خودتوانمندسازی دارد، با زبانی روراست، سختگیرانه و همزمان دوستانه ما را در بهچالشکشیدن و غلبه بر باورهای محدودکنندهمان راهنمایی میکند. کتاب ما را تشویق میکند که دست از رؤیاهایمان نکشیم و همیشه و در هر موقعیتی بهدنبال فرصت باشیم. رابینز با تعریف داستانهای سرگرمکننده و توصیف عادات گوناگون، توضیح میدهد که تنها ۵ ثانیه کافی است تا مطمئن شویم، دست از بهتأخیرانداختن برداریم، بر ترسمان غلبه کنیم و زندگی شادتری داشته باشیم!

مولف و یا مترجم در این مرحله به آماده سازی کتاب میپردازد.. هزار طلسم یکی از بهترین و کاملترین کتابها در زمینه تعویذ نویسی و دعانویسی میباشد به علت داشتن طلسمات فراوان و برای هر مشکلی تعویذی میتوان پیداکرد. کتاب داستان مردی است که با غلبه بر فقر و سوءاستفاده فیزیکی به یکی از بهترین ورزشکاران دنیا و چهرهای ماندگار در ارتش آمریکا تبدیل شد. کتاب شدن نگاهی است به سرگذشت میشل اوباما و تجربیاتی که او را به یکی از قدرتمندترین زنان آمریکا تبدیل کرده است. همه ما همانطور که میتوانیم خودمان را به عقب برانیم، میتوانیم به کتاب آموزش درباره انواع روشهای يادگيري علوم غريبه جلو برویم. وقتی مدرسه را شروع می کنیم ، کتاب های درسی که تا پایان دوره با ما همراه هستند ، و همچنین کتابهایی که به اجبار یا برای سرگرمی می خوانیم. آنها میخواهند خواننده از این داستانها الهام بگیرد و به درک این حقیقت برسد که موفقیت زاده شکست است!

نوشته های مرتبط: